Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Cellulosefortynder

Cellulosefortynder

Cellulosefortynder

Cellulosefortynder bruges til fortynding samt rensning af celluloselak og cellulosemalinger. Kan ligeledes bruges til at rense pletter af harpiks, fedt samt græs. I enkelte tilfælde kan det også bruges til at fjerne graffiti fra specielt hårde overflader.

Farlig ved indånding. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt! Undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i kloakafløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Toluen.
Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
5 ltr. 20 ltr. 1 ltr. 205 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
5-3 (1993)