Du er her

Salgs- og Leveringsbetingelser

Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er eksklusive moms, afgifter og levering. Betalingsbetingelser er 8 dage netto med mindre andet er skriftligt aftalt. Vilkår for forsendelse, fragt og gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.
 
Pris og omkostningsforbehold
Såfremt der efter handelens indgåelse indføres nye eller højere afgifter (herunder på fragtrater og forsikringspræmier), kan disse debiteres køber.
 
Returvarer
Returnering af varer kan kun ske ifølge skriftlig aftale med Cab-Dan ApS. Det returnerede tages kun retur, hvis varen er i ubrudt original emballage og i ubeskadiget tilstand. Cab-Dan ApS forbeholder sig ret til at fratrække kreditering -20% af fakturabeløbet til dækning af håndterings- og administrationsomkostningerne. Kopi af følgeseddel eller faktura skal altid medsendes. Varer der er fremstillet eller hjemtaget specielt til køber tages ikke retur.
 
Betaling
Betaling skal ske senest den dag fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis køber ikke betaler til rette tid, er Cab-Dan ApS berettiget til fra forfaldsdagen at pålægge køber 1,5% i rente pr påbegyndt måned. Såfremt køber efter handelens indgåelse kommer under konkurs eller der åbnes forhandling om tvangsakkord, indtræffer betalingsstandsning eller køber ved fogedretten findes ude af stand til at dække sine forpligtigelser eller købers formueforhold i øvrigt viser sig at være af en sådan karakter, at køber antages at være ude af stand til at betale købesummen ved forfaldstid, er Cab-Dan ApS berettiget til at hæve handelen
 
Leveringshindringer
Cab-Dan ApS er ikke forpligtiget til at levere eller betale erstatning, såfremt levering hindres eller gøres uforholdsmæssig vanskelig eller bekostelig på grund af uforudsete hindringer, der indtræder efter aftalens indgåelse. Som eksempler på sådanne hindringer kan nævnes: mobilisering, krig, blokade, strejke, oprør, konflikter på arbejdsmarkedet, energikrise, maskinskade, brand, epidemier, statsindgreb, herunder nægtelse af eksport-/importbevilling samt indførelse af deponeringsordninger. Specielt nævnes at denne bestemmelse også omfatter den situation, at Cab-Dan ApS ikke kan skaffe normalt egnede transportmuligheder.
 
Købers beføjelser i tilfælde af Cab-Dan ApS mislighold
I tilfælde af misligholdelse fra Cab-Dan ApS side, er køber ikke berettiget til at hæve handelen, men kan alene kræve omlevering eller i tilfælde af kvantitetsmangler, efterlevering. Dog er køber berettiget til at hæve handelen, der som det er umuligt for Cab-Dan ApS at foretage levering indenfor rimelig tid. Køber kan eventuelt kræve erstatning jfr. nedenstående. Ved fejl og mangler kan køber alene kræve erstatning for den leverede ydelses ringere værdi. Et eventuelt erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet.
 
Produktansvar
Cab-Dan ApS er kun ansvarlig for person eller tingskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl, mangler eller forsømmelse begået af Cab-Dan ApS, eller andre denne er ansvarlig for. Cab-Dan ApS er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. Cab-Dan ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Cab-Dan ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Cab-Dan ApS skadesløs i samme omfang som Cab-Dan ApS er begrænset efter de ovenfor anførte.
 
Internationalt salg
”De forende Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (C.I.S.G) som er tiltrådt af Danmark ved lov nr. 733 af 7. december 1988, finder ikke anvendelse på salg og leverancer i øvrigt i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser”.
 
Reklamation
Reklamation skal ske skriftligt og senest 8 dage fra varens modtagelse.
 
Værneting og lovvalg
Enhver tvist der måtte opstå kan kun indbringes for Sø- og Handelsretten i København og med anvendelse af dansk ret.
 
Forbehold
Cab-Dan ApS tager forbehold for trykfejl, billedafvigelser, prisstigninger og afgiftsændringer indeholdt i prislister, website eller lign. Materiale.